Soutěžní podmínky

Soutěž Diskuj 2.0 je soutěž o zpáteční letenku a ubytování ve španělské Málaze. Ve dnech od 24.9. do 3.10. bude na tomto webu postupně zveřejněno 7 otázek a jeden závěrečný úkol. Soutěžící, který jako první správným způsobem splní závěrečný úkol, vyhrává.

Vyhlašovatelem této soutěže je: 
HEPA group s.r.o.,
Ježkova 1054/10,
130 00 Praha 3,
IČ: 26855071

Tato společnost je zároveň provozovatelem webových stránek www.prodiscgolf.cz.

Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu soutěžního období.

I. Systém hry

Na URL adrese www.diskuj.cz bude každý všední den v období soutěže (24.9. až 2.10.) zveřejněna jedna otázka s právě jednou správnou odpovědí. První otázka bude zveřejněna o půlnoci 25.9., druhá otázka ve 20.00 25.9. a každá další vždy ve 20.00, sedmá otázka bude zveřejněna 2.10.

3.10. pak bude zveřejněn závěrečný úkol, který bude potřeba co nejrychleji splnit za pomocí správných odpovědí z předchozích otázek. Nejrychlejší soutěžící, který správně splní úkol, vyhrává.

II. Termín a místo soutěže

Soutěž bude probíhat na stránce www.diskuj.cz od 24.9. do 3.10.2019 (dále „soutěžní období“).

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování v České republice nebo na Slovensku. Osoby mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce a s doručovací adresou v České republice.

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v soutěžním období. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci, pořadatelé a osoby jim blízké a spolupracující právnické a fyzické osoby, s nimiž je pořadatel ve smluvním vztahu ohledně realizace soutěže, včetně jejich zaměstnanců a osob jim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 českého občanského zákoníku.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení, nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže v rozporu s pravidly soutěže.

IV. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Při zodpovězení kterékoli soutěžní otázky se uživatel webu stává soutěžícím. Zvítězit však může pouze ten, kdo jako první správně splní poslední úkol.

V případě výhry bude uživatel kontaktován do 7 dnů od skončení soutěže pomocí kontaktních údajů získaných během soutěže. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

5. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Registrací do aplikace vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu výherců, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 2 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, tj. jméno, adresu a e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastníci soutěže nemusí souhlasit se zasíláním obchodních sdělení.

Účastník má právo svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění, nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst, či právo na ochranu jména.

6. Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit, odložit nebo přerušit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na stránce www.diskuj.cz

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Současně má pořadatel právo vyloučit jakéhokoliv soutěžícího, u něhož je podezření, že porušoval tato pravidla nebo se účastnil soutěže podvodným způsobem.

Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže písemně na adresu pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.

Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži, nebo realizací výher.

Účastí v soutěži, podle článku 5 těchto pravidel, každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Dále soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

Výhra

Vítěz získá zpáteční letenku z Prahy do Málagy a ubytování v Málaze v rámci tréninkového výletu s týmem proDiscgolf.cz a přáteli. Tento výlet bude realizován v době od 15.1. do 15.2.2020. a bude trvat minimálně 2 noci, nejdéle však 5 nocí.